This information is currently only available in a local national language. We apologise for any inconvenience.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

LAATSTE UPDATE OP 01.02.2016

1. ALGEMEENHEDEN

(1) Deze algemene verkoopvoorwaarden worden overeengekomen tussen enerzijds de vennootschap « bellicon belux » bvba, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0556.914.414, gevestigd te 1380 Lasne, avenue du Bois Chapelle 63, hierna genoemd “de verkoper” en anderzijds elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die wenst over te gaan tot een aankoop via de website of via een bestelbon van de verkoper, hierna genoemd “de klant”.

(2) De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op het grondgebied van België en van het Groothertogdom Luxemburg. Zij beogen het vastleggen van de verkoopmodaliteiten tussen “bellicon belux” en de klant, vanaf de bestelling, over betaling en levering, tot de dienstverlening. De zakelijke betrekkingen tussen de verkoper en de klant zijn onderworpen aan de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in België.

2. INHOUD EN SLUITEN VAN HET CONTRACT

(1) De verkoper biedt verschillende producten aan zijn klanten, onder meer trampolines. Deze kunnen aangekocht worden hetzij via de online shop op de website www.bellicon.be of www.bellicon.lu, hetzij via een catalogus. De verkoper levert enkel in de volgende landen: België en Luxemburg.

(2) Voor de bestellingen uitgevoerd via de online shop is de verkoopovereenkomst afgesloten zodra de verkoper de bestelling van de klant aanvaardt. De prijzen opgegeven in de online shop zijn in geen enkel geval een aanbod in de juridische betekenis. Alvorens een definitieve bestelling te plaatsen heeft de klant op elk moment de mogelijkheid om alle gegevens te wijzigen. Alvorens over te gaan tot de definitieve bestelling, worden alle contractuele gegevens ook nog hernomen in een bevestigingsvenster. Ze kunnen aldaar nog gewijzigd worden via de gebruikelijke functies van muis en toetsenbord. Het ingediende order kan door de verkoper worden aanvaard binnen een termijn van 3 dagen aan de hand van een orderbevestiging. Indien de prijzen waarop het order zich baseert niet meer geldig zijn, bij voorbeeld omwille van een wijziging in de tarievenrooster of in de catalogusprijs opgetreden tussen het doorsturen van de bestelling en de aanvaarding ervan, of indien de bestelde goederen niet in voorraad zijn, dan zal de verkoper de klant daarover inlichten. De klant zal dan alsnog kunnen beslissen om door te gaan met zijn bestelling onder de nieuwe voorwaarden, ofwel om van zijn bestelling af te zien. De goede ontvangst en de aanvaarding van de bestelling worden per e-mail aan de klant bevestigd.

(3) De bevestiging van de bestelling wordt per e-mail verstuurd, samen met de inhoud van het contract, de algemene verkoopvoorwaarden en de inlichtingen betreffende de modaliteiten van teruggave.

(4) Indien de klant wenst dat de aangekochte goederen worden geleverd in een land dat niet voorkomt op de hoger vermelde lijst, dan moet hij contact opnemen met de verkoper, per telefoon, per fax of per e-mail om een prijsofferte te krijgen. Bij ontvangst van de aanvraag stelt de verkoper een prijsofferte op die per e-mail, per fax of per post aan de klant zal worden overgemaakt. Het contract zal pas afgesloten zijn na aanvaarding van betreffende prijsopgave door de klant.

3. COMMERCIELE DOORVERKOOP VAN DE PRODUCTEN VAN BELLICON

De commerciële doorverkoop van de verkochte producten door de klant is verboden.

4. PRIJZEN, BTW EN BETALINGSMODALITEITEN

(1) De prijzen zijn opgegeven in euro, alle taksen inbegrepen. De prijzen meegedeeld aan de klant, nog voor de het doorsturen van de bestelling, omvatten de kosten voor verpakking en levering, voor zover het vervoer en de levering gebeuren binnen de geografische zones voorzien in punt 2.1. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen van toepassing op het moment van de bestelling zijn wel de prijzen die van toepassing zijn op het moment van de bevestiging.

(2) De verkoper zal wachten tot bevestiging van de betaling alvorens te leveren. De betaling gebeurt per overschrijving bij de bank of aan de hand van een kredietkaart (Visa of Mastercard) via de beveiligde platform « Ogone ».

(3) De verkoper maakt automatisch een factuur aan ten behoeve van de klant, en deze wordt hem overgemaakt op het ogenblik van de levering van de goederen of via de post.

5. LEVERING EN OVERDRACHT VAN RISICO

(1) De bestelde goederen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant, behoudens andere vermelding. De levering gaat uit van de opslagruimte van de verkoper.

(2) De beschikbaarheid van de artikelen is aangegeven in de betreffende omschrijving op de website of wordt meegedeeld door de verkoper. De goederen in voorraad vertrekken voor levering binnen de 5 werkdagen na afsluiten van het contract en ontvangst van de betaling, behoudens andere vermelding door de klant.

(3) De verkoper behoudt zich het recht voor om een gedeeltelijke levering uit te voeren indien dit gunstig blijkt voor een snellere afhandeling van de bestelling, op voorwaarde dat een gedeeltelijke levering niet onaanvaardbaar is voor de klant. De bijkomende kosten voor een gedeeltelijke levering worden niet doorgerekend aan de klant.

(4) Het risico van verlies en van toevallige beschadiging van de goederen gaat over op de klant op het moment dat de goederen hem worden afgeleverd. Indien de klant een onderneming is, dan gaat het risico van verlies, van toevallige beschadiging en van laattijdige levering over op de vervoerder, het vervoerbedrijf of elke andere persoon belast met het verzenden, zodra de goederen aan deze persoon worden afgeleverd.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT  

(1) De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot alle schuldvorderingen uit het contract vereffend zijn. Indien de klant een publiekrechtelijke rechtspersoon is, een openbaar vermogen of een ondernemer in zijn commerciële of zelfstandige functie, blijven de goederen eigendom van de verkoper zolang alle schuldvorderingen ontstaan uit de contractuele relatie die de partijen bindt niet volledig vereffend zijn.

(2) De toepassing van het retentierecht wordt aan de klant toegestaan in de mate dat zijn aanspraken berusten op dezelfde contractuele basis.

7. VERZAKINGRECHT

Overeenkomstig de wet beschikt de consument over een termijn van 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product om aan zijn aankoop te verzaken. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden. De professionele aankoper geniet dat verzakingrecht niet. Binnen deze termijn moet de consument zijn wil om te verzaken te kennen geven per e-mail, en op eigen kosten en risico het geleverde product terugsturen naar de maatschappelijke zetel van bellicon Belux: avenue du Bois Chapelle 63 te 1380 Lasne. De producten moeten teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke verpakking, ze mogen niet beschadigd zijn en moeten verstuurd worden met alle toebehoren, met de gebruikaanwijzingen en met de originele factuur/leveringsbon. De op die manier teruggezonden producten mogen niet uitgepakt zijn, opengemaakt of op eender welke manier gebruikt. De goederen die onvolledig zijn, of die beschadigd of bevuild zijn door de klant zullen niet aangenomen worden. De verkoper verbindt er zich toe om binnen de 30 dagen na de aanvaarding van terugname van de goederen de eventueel betaalde som terug te storten, met uitzondering van de verzendkosten.

8. AANSPRAKELIJKHEID VOOR MATERIELE EN JURIDISCHE GEBREKEN, BESCHADIGING TIJDENS HET VERVOER

(1) De verkoper is aansprakelijk voor de materiële en juridische gebreken binnen de limieten van de geldende wettelijke bepalingen.

(2) De schade ontstaan door het onjuist hanteren van de koopwaar door de klant bij de installatie, het monteren, het gebruiken of het stockeren van de koopwaar, rechtvaardigen geen recht op waarborg tegen van de verkoper.

(3) Indien de koopwaar bij de levering duidelijke schade vertoont, zichtbaar aan de verpakking of de inhoud, dan moet de klant onmiddellijk klacht indienen bij de vervoerder en zo snel mogelijk de verkoper daarvan op de hoogte brengen via e-mail, fax of post, zodat hij zijn eventuele rechten ten aanzien van de vervoerder kan doen gelden.

9. BEDING VAN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

(1) Buiten de aansprakelijkheid voor materiële en juridische schade, is de verkoper onbeperkt aansprakelijk, zolang de schade tijdens het vervoer opgelopen te wijten is aan bedrog of grove nalatigheid. Hij is eveneens aansprakelijk voor de lichte schending door nalatigheid betreffende de fundamentele verplichtingen van het contract (verplichting waarvan de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt) en de schending van de belangrijkste contractuele verplichtingen (verplichtingen die moeten vervuld worden voor uitvoering overeenkomstig het contracten waarvan de klant de nakoming verwacht), doch uitsluitend voor de schadegevallen die te voorzien zijn en die typisch zijn voor dit soort contracten. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de lichte schending door nalatigheid van andere verplichtingen dan deze hierboven vermeld.

(2) De aansprakelijkheidsbeperkingen uit de vorige paragrafen zijn niet van toepassing bij schade aan het leven, het lichaam en de gezondheid, bij een gebrek na telasteneming van een waarborg die gebaseerd zijn op de kwaliteit van het product en in geval van bedrieglijk verborgen gebreken. De wettelijke aansprakelijkheid voor de garantie van de producten blijft onaangetast.

(3) Indien de verantwoordelijkheid van de verkoper wordt uitgesloten of beperkt, dan geldt dit eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn medewerkers, vertegenwoordigers en aangestelden.

10. BESCHERMINGSTITEL

De verkoper blijft genieten van de titel van commerciële bescherming en van de auteursrechten op alle producten die door zijn toedoen worden geleverd, alle afbeeldingen en alle andere documentatie.

11. BESCHERMING VAN DE GEGEVENS

De verkoper verzamelt, behandelt en gebruikt de persoonlijke gegevens van de klanten overeenkomstig de verklaring van bescherming van de gegevens evenals de geldende wettelijke bepalingen (het eerste koninklijk uitvoeringsbesluit van de “Wet op het privé-leven” dateert van 2001, ten gevolge van de aanpassing van de “Wet op het privé-leven” aan de Europese Richtlijn 95/46/EG. In 2003 heeft een tweede uitvoeringsbesluit de werkwijze vastgelegd van de sectorale comités.).

12. VRIJWARINGSBEDING

Indien één van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden niet toepasbaar zou zijn, dan heeft dat geen weerslag op de andere bepalingen. De bepaling die niet kan worden toegepast wordt vervangen door een nieuwe bepaling waarvan de bewoording en de beoogde en juridisch conforme doelstelling, op economisch vlak, zo nauw mogelijk aansluiten bij deze van de bepaling die niet kan worden toegepast. Het zelfde principe is van toepassing voor de eventuele lacunes in de reglementering.

13. REGELING VAN DE GESCHILLEN

De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetten. Bij een geschil, is het Belgische recht van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd (arrondissement Nijvel).