Kan ik mijn bellicon® retourneren indien deze niet bevalt?

bellicon

Volgens onze huidige algemene voorwaarden is de deadline voor het retourneren van de bellicon® verplicht gesteld op 14 dagen na aankoop. Goederen kunnen alleen onbeschadigd en in haar originele verpakking worden geretourneerd.

Uitsluitend particuliere klanten hebben het recht, uitsluitend bij een Koop op afstand ingevolge artikel 7:46a sub b BW, producten terug te sturen, onder de volgende voorwaarden, waarbij met consument een natuurlijke persoon wordt bedoeld die een juridische overeenkomst met een doel afsluit dat niet aangemerkt kan worden als een zakelijk doel of een aan een zelfstandig beroep gerelateerd doel:

Rechten van retour

(1) Indien de geleverde zaken niet conform de overeenkomst zijn, dient de klant de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij bellicon nederland. De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. 


(2) Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien (14) dagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. 


(3) Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn. 


(4) De consument kan haar herroepingsrecht uitsluitend inroepen door bellicon nederland binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per email aan info@bellicon.nl of per schrijvende post aan bellicon nederland, Haltestraat 63, 2042LL Zandvoort. 


(5) Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal bellicon nederland het eventueel reeds door de consument betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen, na de retour ontvangst van de zaken, terugbetalen. Eventueel na aftrek van door bellicon onvoorzien gemaakte kosten.


(6) Om het eenvoudiger te maken om omvangrijke goederen terug te sturen, biedt bellicon de consument aan de goederen, op kosten van de consument, bij de consument op te laten halen of de consument, op zijn kosten, een retoursticker toe te zenden. De consument kan desgewenst, nadat de consument een terugnameverzoek heeft gestuurd, contact opnemen met de klantenservice  (Tel. +31 (0)23 57 31 835 of info@bellicon.nl). Het recht om de producten te retourneren is uitdrukkelijk niet afhankelijk van de vraag of de consument al dan niet gebruikt maakt van de  weergegeven hulp bij het retourneren.

Belangrijk:

De consument is verantwoordelijk voor het veilig en onbeschadigd verpakken van de retourzending. Wij raden aan om de originele verpakking dan ook ten minste 14 dagen te behouden. De consument draagt, zoals bovenstaand beschreven zorg voor de retourneringskosten. 

Tags: Retourneren
Deel bericht