Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke en particuliere eindafnemers 

Per 01.01.2014

1. Algemeen

(1) Deze algemene handelsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen en andere prestaties van bellicon nederland (een handelsnaam van Health Improvement BV, gevestigd aan de Haltestraat 63, 2042LL Zandvoort)  (hierna te noemen "bellicon") tegenover particuliere en zakelijke eindafnemers (hierna te benoemen als "de klant").


(2)  Waar deze voorwaarden specifiek alleen voor een zakelijke of alleen voor een particuliere klant gelden wordt dit uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden. 


(3)  Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet geldig, tenzij bellicon toepassing van deze voorwaarden schriftelijk bevestigt. Bij uitzondering gemaakte individuele afspraken tussen bellicon en de klant gaan altijd voor ten opzichte van deze algemene handelsvoorwaarden.


(4) bellicon slaat de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst in de online-shop niet op en de tekst is daarom niet toegankelijk. De taal van de overeenkomst is Nederlands.


(5) De rechtbank Noord-Holland te Haarlem is te allen tijde bevoegd kennis te nemen van geschillen op grond van de overeenkomsten gesloten met inachtneming van de huidige algemene handelsvoorwaarden. Het Nederlands recht is van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

2. Inhoud en afsluiten van de overeenkomst

(1) bellicon biedt de klant via de online-shop (Trampoline-Shop) op http://www.bellicon.nl en in het postorderbedrijf via zijn catalogus, verschillende producten, met name minitrampolines, te koop aan.


(2) Als de klant via de online-shop of via de catalogus een bestelling plaatst, dan komt de koopovereenkomst tot stand zodra bellicon de bestelling van de klant accepteert. Prijsopgaven in de online-shop en in de catalogus zijn geen aanbieding in juridische zin. Voordat de klant de bestelling definitief plaatst in de online-shop, kan hij telkens alle invoer corrigeren via de gebruikelijke touchscreen-, toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle gegevens voordat de bestelling definitief wordt geplaatst, nogmaals in een bevestigingsscherm getoond en kunnen ze ook daar nog via de gebruikelijke touchscreen-, toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd. bellicon heeft het recht de bestelling binnen 3 dagen door het toezenden van een opdrachtbevestiging te accepteren. Als de prijzen waarop de bestelling is gebaseerd niet meer gelden, bijvoorbeeld vanwege tussentijdse wijziging van de prijslijst en/of de catalogusprijs, of als het product niet leverbaar is, dan doet bellicon de klant na plaatsen van de bestelling een mededeling, zodat de klant kan kiezen of hij de bestelling alsnog onder de gewijzigde voorwaarden wil plaatsen, of dat hij de bestelling wil annuleren. De klant wordt per e-mail geïnformeerd dat bestelling is ontvangen en dat deze al dan niet is geaccepteerd.


(3) bellicon stuurt de klant de opdrachtbevestiging samen met de tekst van de overeenkomst, deze algemene handelsvoorwaarden en de instructies ten aanzien van eventueel retourneren.


(4) Als een klant interesse heeft in een levering buiten Nederland, dan dient hij in verband met de transportkosten telefonisch, per fax of per e-mail een aanvraag te doen bij bellicon. Zodra bellicon de aanvraag heeft ontvangen, doet zij de klant per e-mail, fax of brief een aanbieding. Er komt pas een overeenkomst tot stand als de klant deze aanbieding accepteert. 


(5)  Een product van bellicon kan ook gekocht worden via direct contact met bellicon, onder nader door bellicon te stellen voorwaarden.

3. bellicon® producten niet bedrijfsmatig doorverkopen

Het is aan de zakelijke klant niet toegestaan de producten die bellicon aan de klant heeft verkocht, bedrijfsmatig door te verkopen.

4. Prijzen, omzetbelasting en betaling

(1) De overeengekomen prijzen gelden. De prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting,  tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


(2) De prijzen tot en met € 100,00  zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het orderbedrag, het gewicht en de bestemming. De details zijn te vinden in de online-shop  (http://www.bellicon.nl/verzendkosten/verzendkosten).


(3) bellicon levert de bestelling bij de klant af, waarbij de betaling naar keuze van de klant geschiedt bij vooruitbetaling (overschrijving, credit card), onder rembours, via incasso of door contante betaling bij afhalen. Als de klant kiest voor vooruitbetaling per overschrijving, dan dient de betaling uiterlijk een week na afsluiten van de overeenkomst te worden voldaan. Als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan kan bellicon volgens de wettelijke bepalingen een schadevergoeding eisen en/of de overeenkomst ontbinden. Voor de verschillende betalingswijzen geldt bovendien het volgende: 


(a) iDeal.
(b) Credit card: Alleen Master-Card en Visa-Card worden geaccepteerd. 
(c) Paypal. 
(d) Vooruitbetaling/overschrijving: Bij vooruitbetaling per overschrijving dient de klant het factuurbedrag dat op de opdrachtbevestiging staat vermeld over te schrijven op de volgende rekening onder vermelding van factuur – en klantnummer.

Bankgegevens bellicon: ABN AMRO Zandvoort, BIC/SWIFT: ABNANL2A, IBAN: NL93ABNA0522003222


(4) bellicon verstrekt de klant altijd een factuur die ofwel overhandigd wordt bij aflevering of anders schriftelijk wordt toegezonden. 

5. Levering en overgang van het risico

(1) De bestelde producten worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven, tenzij anders overeengekomen. De producten worden geleverd vanuit het magazijn van bellicon. bellicon behoudt zich het recht voor een deellevering te doen als dat gunstig lijkt voor een tijdige afwikkeling en als de bij uitzondering gedane deellevering niet onacceptabel is voor de klant. De extra kosten die ontstaan door de deellevering worden de klant niet in rekening gebracht.


(2) Tenzij in de productbeschrijving in de online-shop of in de catalogus anders vermeld, verstuurt bellicon de bestelde producten binnen 5 werkdagen na afsluiten van de overeenkomst of, in het geval van vooruitbetaling, binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling.


(3) Het risico van verlies of verslechtering van het product gaat over op de klant op het moment dat het product wordt overgedragen. Bij een zakelijke klant gaan bij een postorderaankoop het risico op verlies of verslechtering van het product en het risico op vertraging al over op het moment dat de producten worden uitgeleverd aan de vervoerder, de koerier of een andere persoon die is aangewezen voor de verzending. 

6. Eigendom, retentierecht

(1) De geleverde producten blijven eigendom van bellicon totdat aan alle eisen uit de overeenkomst is voldaan en, in het geval de klant een publiekrechtelijke rechtspersoon, een semi-overheidsinstantie, of een ondernemer die zakelijke of aan een zelfstandig beroep gerelateerde activiteiten uitvoert, is, totdat bovendien alle vorderingen zijn voldaan die bellicon uit de lopende zakelijke relatie heeft in relatie tot de overeenkomst.

(2) De klant kan alleen retentierecht uitoefenen voor zover de tegenvordering op dezelfde overeenkomst is gebaseerd.

7. Aansprakelijkheid voor onvolkomenheden aan of onbezwaard zijn van het product, behandeling van transportschade

(1) bellicon is aansprakelijk voor onvolkomenheden aan en het niet onbezwaard zijn van het product overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(2) bellicon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door onjuiste handelingen van de klant bij het opstellen, aansluiten, bedienen of opslaan van de producten.

(3) Als de producten worden afgeleverd met zichtbare beschadiging aan de verpakking of de inhoud, dan dient de klant dat, onverminderd zijn hiervoor geregelde garantierechten, onmiddellijk te melden bij de vervoerder/koerier en onmiddellijk per e-mail of anderszins (fax/post) contact op te nemen met bellicon zodat deze eventuele rechten tegenover de vervoerder/koerier kan doen gelden. 

8. Reclames 

(1) Op straffe van het verval van zijn recht tot reclameren, dienen eventuele reclames verband houdende met zichtbare onvolkomenheden en/of manco’s in de geleverde producten, binnen 3 dagen na levering door de klant te worden gemeld. Alle overige reclames dienen bellicon, binnen twee weken nadat de klant eventuele onvolkomenheden bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Het recht tot reclameren vervalt geheel na verloop van 14 dagen, te rekenen vanaf het moment van de ontvangst. 


(2) Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dienen de producten ten aanzien waarvan door koper wordt gereclameerd, door hem zorgvuldig te worden bewaard en dienen de producten aan bellicon op haar eerste verzoek voor nader onderzoek, uit te voeren door bellicon of een door bellicon aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. 


(3) Reclame is niet mogelijk indien de producten afwijkingen vertonen die binnen een normale of in de branche gebruikelijke productietolerantie vallen.


(4) Reclame is evenmin mogelijk met betrekking tot afwijkingen die het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken en/of van enig handelen of nalaten van de klant of derden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, kan derhalve niet worden gereclameerd indien de onvolkomenheden hun oorzaak daarin vinden in het feit dat de klant  de betreffende producten niet volgens de door bellicon bij de verkoop verstrekte schriftelijke instructies heeft gemonteerd c.q. heeft (op)gebouwd dan wel indien de oorzaak gelegen is in onoordeelkundig of achteloos gebruik en/of onderhoud, normale slijtage, of oorzaak vinden in het feit van het zonder de uitdrukkelijke toestemming van bellicon aanbrengen c.q. verrichten van reparatie werkzaamheden, veranderingen en/of (ver)plaatsing(en).


(5) Reclame is evenmin mogelijk indien het feit dat de producten niet voldoen, het gevolg is van enig voorschrift van overheidswege met betrekking tot de aard of kwaliteit van de toegepaste constructie of materialen. Indien de technische inzichten in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich wijzigen, kan bellicon niet enkel daarom een tekortkoming worden toegerekend en heeft de klant niet enkel op die grond het recht tot reclameren. 


(6) Reclames geven geen recht tot opschorting van enige verplichting zijdens koper; aan het bovenstaande kan de koper geen rechten ontlenen indien hij jegens bellicon zijn betalingsverplichtingen niet volledig nakomt. 


(7) Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

9. Beperking van de aansprakelijkheid

(1) In geen enkel geval, behoudens grove schuld of opzet zijdens bellicon, is bellicon aansprakelijk jegens een koper voor schade, waaronder, maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van gebruik, besparingen of inkomsten.


(2) Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van de aanschaf van het desbetreffende product. 


(3) Als de aansprakelijkheid van bellicon is uitgesloten of beperkt, dan geldt dat ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

10. Intellectuele eigendomsrechten

bellicon behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor ten aanzien van de producten, afbeeldingen en overige documenten die zij levert.

11. Gegevensbescherming

11. Severability Clause

bellicon verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgebonden gegevens van klanten overeenkomstig de privacy-verklaring (http://www.bellicon.nl/Footer-menu/verklaring-van-gegevensbescherming ) en de wettelijke bepalingen, met name de Nederlandse wet omtrent de bescherming persoonsgegevens (Wbp).

12. Nietigheid bepalingen

Als een bepaling van deze algemene handelsvoorwaarden nietig is, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De nietige bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een juridisch werkzame bepaling waarvan de bedoeling economisch gezien zo veel mogelijk lijkt op de nietige bepaling. Dit geldt ook voor zaken die niet geregeld zijn.

13. Retourrechten bij Koop op afstand, specifiek voor consumenten 

Uitsluitend particuliere klanten hebben het recht, uitsluitend bij een Koop op afstand ingevolge artikel 7:46a sub b BW, producten terug te sturen, onder de volgende voorwaarden, waarbij met consument een natuurlijke persoon wordt bedoeld die een juridische overeenkomst met een doel afsluit dat niet aangemerkt kan worden als een zakelijk doel of een aan een zelfstandig beroep gerelateerd doel:


(1) Indien de geleverde zaken niet conform de overeenkomst zijn, dient de klant de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij bellicon nederland. De klant is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. 


(2) Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien (14) dagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. 


(3) Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn. 


(4) De consument kan haar herroepingsrecht uitsluitend inroepen door bellicon nederland binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per fax +31 (0)23 573 1836, per email aan info@bellicon.nl of per schrijvende post aan bellicon nederland, Haltestraat 63, 2042LL Zandvoort. 


(5) Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal bellicon nederland het eventueel reeds door de consument betaalde bedrag binnen dertig (30) dagen, na de retour ontvangst van de zaken, terugbetalen. Eventueel na aftrek van door bellicon onvoorzien gemaakte kosten.


(6) Om het eenvoudiger te maken om omvangrijke goederen terug te sturen, biedt bellicon de consument aan de goederen, op kosten van de consument, bij de consument op te laten halen of de consument, op zijn kosten, een retoursticker toe te zenden. De consument kan desgewenst, nadat de consument een terugnameverzoek heeft gestuurd, contact opnemen met de klantenservice  (Tel. +31 (0)23 57 31 835 of info@bellicon.nl). Het recht om de producten te retourneren is uitdrukkelijk niet afhankelijk van de vraag of de consument al dan niet gebruikt maakt van de  weergegeven hulp bij het retourneren.

11. Severability Clause

11. Severability Clause